Thông báo hệ hoàn chỉnh

V/v chọn chuyên ngành học các học phần tự chọn và tốt nghiệp – HK3 và HK4 lớp 17HCB

29-05-2018 15:45

THÔNG BÁO

(V/v chọn chuyên ngành học các học phần tự chọn và tốt nghiệp  –

HK3 và HK4 lớp 17HCB)

Theo qui định, để hoàn tất chương trình hệ HCĐH, các sinh viên phải hoàn tất 14 tín chỉ học phần đại cương (bắt buộc), 20TC học phần nhóm ngành CNTT (bắt buộc), 16TC tự chọn chuyên ngành và 10TC tốt nghiệp.

Do sinh viên lớp 17HCB chỉ có 91 sinh viên nên Khoa sẽ không chia nhiều chuyên ngành, do đó, sinh viên chỉ chọn tối đa 02 chuyên ngành trong các chuyên ngành Khoa sẽ giới thiệu.

Sinh viên lớp 17HCB xem file giới thiệu các chuyên ngành đính kèm, nếu có thắc mắc vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ mail: nphoa@fit.hcmus.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với thầy cô phụ trách BM như sau:

1.      BM Hệ thống thông tin: cô Nguyễn Trần Minh Thư, email: ntmthu@fit.hcmus.edu.vn

2.      BM Công nghệ phần mềm: thầy Trần Minh Triết, email: tmtriet@fit.hcmus.edu.vn

3.      BM Khoa học máy tính: thầy Lê Ngọc Thành, email: lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

4.      BM Mạng máy tính và Viễn thông: cô Huỳnh Thụy Bảo Trân, email: htbtran@fit.hcmus.edu.vn

Sau đó tổ chức họp lớp để thống nhất chọn 02 chuyên ngành trong 4 chuyên ngành trên, mỗi chuyên ngành phải từ 40SV trở lên, nếu dưới 40SV thì gộp lại thành 01 chuyên ngành, kết quả và DS đăng ký gửi về VPK trước ngày: 15/6/2018

Khoa sẽ mở các học phần tự chọn định hướng chuyên ngành và các học phần tốt nghiệp (HK3 và HK4) theo chuyên ngành lớp đã chọn. Tuy nhiên nếu môn nào dưới 40SV sẽ bị hủy không mở và SV phải chọn môn khác trong các môn đã mở để học

Giáo vụ Khoa CNTT

 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 HTTT-Gioi_thieu_chuyen_nganh.pdf Documents 2152,88 KB
2 KHMT-Gioi_thieu_chuyen_nganh.pdf Documents 2657,93 KB
3 KTPM-GioiThieuChuyenNganh.pdf Documents 4844,46 KB
4 MMT-Gioi_Thieu_Chuyen_Nganh.pptx Documents 615,88 KB

Các tin liên quan