Thông báo hệ hoàn chỉnh

TKB thực hành lớp 17HCB-HK1

05-01-2018 12:00

 Thông báo

SV lớp 17HCB xem thời khóa biểu thực hành lớp 17HCB-HK1 và các qui định liên quan đến thực hành hình thức 2 trong các file đính kèm.

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 QÐ_HINH_THUC_TH_2_HCDH.pdf Documents 85,89 KB
2 TKB_thuc_hanh_17HCB-HK1.pdf Documents 130,71 KB

Các tin liên quan