Thông báo hệ hoàn chỉnh

DS đăng ký chuyên ngành làm KLTN lớp 16HCB

23-11-2017 03:45

Thông báo

SV lớp 16HCB xem danh sách đăng ký chuyên ngành làm KLTN trong file đính kèm. Các SV đã đăng ký làm KLTN theo dõi thông báo v/v phát KLTN của BM trên Web Khoa.

GV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 16HCB-DS_DK_chuyen_nganh_KLTN.xlsx Documents 18,66 KB

Các tin liên quan