Thông báo hệ chính quy

Thông báo thời gian điều chỉnh Đăng ký học phần HK1/2023-2024

19-09-2023 15:42


Bộ phận giáo vụ chuyển thông báo của Phòng đào tạo về sự thay đổi về thời gian điều chỉnh Đăng ký học phần so với thông báo trước đây (file đính kèm).

SV lưu ý:

  • Để chọn được lớp học phần mới, phải hủy lớp học phần cũ trước, save rồi mới tìm chọn lớp mới ở danh sách bên dưới.
  • Các lớp học phần dưới đây sẽ không được điều chỉnh, sinh viên muốn đăng ký bổ sung vui lòng nộp đơn hiệu chỉnh đăng ký học phần qua email cho giáo vụ trong thời gian như thông báo:
    • CSC15005 - Nhập môn mã hóa – mật mã (21TN)
    • CSC16001 - Đồ họa máy tính (21TN)
    • CSC16102 - Kỹ thuật lập trình xử lý ảnh số và video số (20_23)

Từ 9h ngày

Đến 23h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện (*)

Ngành được

điều chỉnh

21/09/2023

21/09/2023

K22, K23

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1

Các lớp SV đã đăng ký

Tất cả

22/09/2023

22/09/2023

K21 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1

Các HP Chuyên ngành

CNTT, TTNT

23/09/2023

23/09/2023

K21 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1

Các HP Chuyên ngành

Các ngành còn lại

24/09/2023

24/09/2023

K21 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1

Các HP Đại cương

Tất cả

06/10/2023

07/10/2023

K22

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 2

Các lớp mở cho K22

Tất cả (**)

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 ThongBao_DieuChinh_DKHP_2324_1.docx Document 30,82 KB

Các tin liên quan