Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Thông báo đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2022-2023 cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy

23-06-2023 08:41

THÔNG BÁO

(v/v Đăng ký học phần HK3/2022-2023 bậc Cao đẳng hệ CQ)
 
Giáo vụ chuyển thông báo của Phòng đào tạo về việc Đăng ký học phần qua mạng học kỳ hè năm học 2022-2023 cho sinh viên bậc Cao đẳng hệ Chính quy.
1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:
 • Đăng ký HP học cùng ĐHCQ: Từ 9h ngày 05/07/2023 đến 18g ngày 06/07/2023
 • Điều chỉnh ĐKHP                : Từ 9h ngày 14/07/2023 đến 18g ngày 15/07/2023
2. Điều kiện đăng ký:
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.\
 • Bảng chuyển đổi các học phần tương đương, thay thế cao đẳng học cùng bậc đại học chính quy xem đường link
 • Thời khóa biểu dự kiến xem tại link thông báo.
Lưu ý:
 • Thời gian học kỳ: 10/07/2023 đến 27/08/2023
 • Dự kiến thi: 28/08/2023 đến 03/09/2023
 • Sau đợt điều chỉnh ĐKHP, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV qua email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.
 • Chi tiết thông báo của Phòng đào tạo xem tại link
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan