Thông báo chung

Thông báo mời ra đề tài Thực tập thực tế từ Doanh nghiệp HK3 năm học 2022 - 2023

24-05-2023 12:20

Nhằm hỗ trợ sinh viên năm 3 và năm 4 chương trình tiên tiến, chất lượng cao, chương trình Việt – Pháp tìm nơi thực tập và có thể hoàn thành học phần Thực tập thực tế diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 8/2023, Bộ phận Hợp tác Doanh nghiệp – Khoa Công nghệ thông tin thông báo thủ tục mời Doanh nghiệp ra đề tài thực tập như sau:

  • Nếu Doanh nghiệp đã có mối quan hệ hợp tác với Khoa trước đây: thì Doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Khoa (qua email) về chương trình thực tập.
  • Trường hợp sinh viên tự liên hệ tìm đề tài thực tập từ Doanh nghiệp và Doanh nghiệp chưa thuộc mạng lưới hợp tác của Khoa và Doanh nghiệp có mong muốn phối hợp cùng Khoa tiếp nhận và hướng dẫn thực tập cho sinh viên, thì xem thông tin từ file Thư gửi Doanh nghiệp đính kèm bên dưới, để cung cấp thông tin cho Doanh nghiệp tạo kết nối với Khoa.

Đại diện Doanh nghiệp gửi email về bộ phận Hợp tác Doanh nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin (partners@fit.hcmus.edu.vntrước ngày 30/05/2023 để được hỗ trợ tạo tài khoản và đăng ký đề tài trên hệ thống của Khoa.

Ngoài ra, đính kèm còn có:

  1. Thư thông báo về chương trình thực tập từ Khoa.
  2. Mẫu file chương trình thực tập (do Doanh nghiệp cung cấp cho Khoa khi hướng dẫn thực tập cho sinh viên)
  3. Mẫu file đánh giá sinh viên thực tập do Doanh nghiệp thực hiện khi sinh viên kết thúc kỳ thực tập.

Lưu ý:

  1. Khoa chỉ chấp nhận quá trình thực tập của sinh viên khi đề tài thực tập được Doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống và được xét duyệt theo đúng quy trình được thông báo.
  2. Sinh viên có thể gửi đường dẫn thông báo này đến Doanh nghiệp mà sinh viên liên hệ tìm vị trí thực tập.

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ giáo viên phụ trách học phần qua email internship@apcs.fitus.edu.vn để được hỗ trợ.

BP Giáo vụ

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DN01_CHUONG-TRINH-THUC-TAP-DO-DN-GUI-VE-KHOA.docx Document 47,53 KB
2 DN02_MAU-DANH-GIA-CA-NHAN_DO-DN-THUC-HIEN.doc Document 122,5 KB
3 THU-GUI-DOANH-NGHIEP.pdf Document 207,5 KB

Các tin liên quan