Thông báo sau đại học

Thông báo đăng ký chuyển sang hệ tự túc áp dụng cho học viên cao học khoá 31/2021

22-01-2024 15:58

THÔNG BÁO

V/v đăng ký chuyển sang hệ tự túc áp dụng cho học viên cao học khóa 31/2021

 Căn cứ theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho khóa tuyển năm 2021, Khóa 31/2021 đã hết thời gian học tập chính qui. Nhà trường thông báo đến các học viên cao học chưa hoàn tất khóa học có nguyện vọng tiếp tục học chương trình thạc sĩ làm thủ tục chuyển sang học tự túc theo hướng dẫn sau:

1. Thời gian học tự túc: tối đa 24 tháng kể từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2025

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 26/02/2024. Sau thời hạn này học viên không nộp hồ sơ chuyển tự túc xem như chấm dứt khóa học.

3. Hồ sơ đăng ký:

Học viên cao học tải hồ sơ đăng ký chuyển sang hệ tự túc theo mẫu bên dưới:

a) Mẫu số 1 (Đính kèm): học viên không đổi đề tài, không đổi Giảng viên hướng dẫn

b) Mẫu số 2 (Đính kèm): học viên điều chỉnh tên đề tài hoặc thay đổi đề tài nhưng không đổi Giảng viên hướng dẫn

c) Mẫu số 3 (Đính kèm):

  • Học viên chưa đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ.
  • Học viên đổi đề tài luận văn thạc sĩ đồng thời đổi Giảng viên hướng dẫn

d) Mẫu số 4 (Đính kèm): học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ nhưng còn nợ tín chỉ môn học theo quy định.

4. Học phí chuyển sang hệ tự túc

4.1. Thời gian đóng học phí:  Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 26/02/2024

4.2. Mức thu:

a) Học viên không đổi cán bộ hướng dẫn: 2.400.000 đồng

b) Học viên đổi cán bộ hướng dẫn: 5.400.000 đồng

c) Học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ trước ngày 31/12/2023:

  • Học viên hoàn thành tín chỉ môn học và còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ: không phải nộp học phí chuyển hệ tự túc.
  • Học viện còn nợ tín chỉ môn học sẽ nộp học phí theo số tín chỉ môn học và theo quy định mức thu hiện hành của Nhà trường.

4.3 Hình thức đóng học phí: HV nhận thông báo mức thu học phí chuyển tự túc tại Phòng ĐT Sau đại học (phòng B08) và đóng học phí trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2024/01/22/thong-bao-dang-ky-chuyen-sang-he-tu-tuc-ap-dung-cho-hoc-vien-cao-hoc-khoa-31-2021/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan