Thông báo sau đại học

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Lê Ngọc Thành

22-01-2024 15:43

THÔNG BÁO

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thành (8g00 ngày 23/01/2024) sẽ tạm hoãn. 

Lịch bảo vệ mới sẽ thông báo sau ngày 02/02/2024.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan