Thông báo sau đại học

Mời tham dự buổi bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Lê Ngọc Thành (23/1/2024)

19-01-2024 13:57

THÔNG BÁO
Kính mời Quý Thầy Cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thành với các thông tin sau:
  • Thời gian bảo vệ: 8g00, ngày 23/01/2024 (thứ ba)
  • Địa điểm: Phòng F102
  • Tên đề tài: Dự đoán liên kết trong đồ thị tri thức
  • Cán bộ hướng dẫn: GS. TS Lê Hoài Bắc
  • Ngành: Khoa học máy tính
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan