Thông báo sau đại học

Đổi phòng lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học - HP2 lớp cao học K32 từ ngày 23/4/2023

21-04-2023 15:02

THÔNG BÁO
Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học - Học phần 2 lớp cao học Khóa 32/2022 (GV: PGS. TS Vũ Hải Quân), lịch học chủ nhật (8g30) sẽ chuyển sang học phòng I44 từ ngày 23/4/2023 đến khi kết thúc học phần.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan