Thông báo hệ chính quy

Thông báo nghỉ học lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (21_6) ngày 15/03/2023

13-03-2023 09:02

THÔNG BÁO

Lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (21_6), lịch học Thứ ba tiết 1-4, tại cơ sở Linh Trung sẽ nghỉ học ngày 15/03/2023 do GV có việc cá nhân. 

Lưu ý: việc nghỉ học chỉ áp dụng ngày 15/03/2023, các bạn chú ý lịch học để đi học đầy đủ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan