Thông báo sau đại học

Mời tham dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 9/2022

26-09-2022 14:15

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính đợt cuối tháng 9/2022. Mời các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa đang học tập tại Khoa CNTT quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ luận văn với các thông tin như sau:

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
Hội đồng Khoa học máy tính:
  • Thời gian: 8g00 ngày 28/09/2022 (thứ tư)
  • Địa điểm: Phòng I12 (tòa nhà I, lầu 1)
HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ:
1. Hội đồng Hệ thống thông tin:
  • Thời gian: 14g00 ngày 28/09/2022 (thứ tư)
  • Địa điểm: Phòng I12 (tòa nhà I, lầu 1)
2. Hội đồng Khoa học máy tính 1:
  • Thời gian: 8g00 ngày 29/09/2022 (thứ năm)
  • Địa điểm: Phòng I12 (tòa nhà I, lầu 1)
3. Hội đồng Khoa học máy tính 2:
  • Thời gian: 14g00 ngày 30/09/2022 (thứ sáu)
  • Địa điểm: Phòng I12 (tòa nhà I, lầu 1)
Danh sách đề tài bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DS-NCS-HV-bao-ve-dot-cuoi-thang-9-2022.pdf Document 121,09 KB

Các tin liên quan