Thông báo sau đại học

Thông báo về việc học viên cao học khoá năm 2020 chưa đóng học phí theo qui định

12-08-2022 10:42

THÔNG BÁO

Về việc học viên cao học khoá năm 2020 chưa đóng học phí theo qui định

Tính đến ngày 01/8/2022, một số học viên cao học chưa đóng học phí theo qui định về việc đóng học phí của cao học khóa năm 2020.

Do đó, Nhà trường đề nghị học viên nộp học phí các đợt còn thiếu trước ngày 26/8/2022.

Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, Nhà trường sẽ không giải quyết giao đề tài cũng như các chế độ học vụ liên quan cho những học viên không đóng học phí.

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan