Thông báo sau đại học

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học phần 3 chương trình cao học khóa 31/2021

19-08-2022 08:06

THÔNG BÁO
(Về việc đăng ký tín chỉ học phần 4 chương trình cao học khóa 31/2021)

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin khóa 31/2021 đăng ký học phần 3 theo hình thức trực tuyến tại: https://forms.gle/Khoa_Cong_nghe_thong_tin

Thời gian đăng ký: từ ngày 17/08/2022 đến 25/08/2022.

Thời khóa biểu các lớp Học phần 3:
  • Thời gian học: từ ngày 12/09/2022 đến 20/11/2022 (10 tuần)
  • Thi kết thúc học phần: từ ngày 28/11/2022 đến 11/12/2022.
STT Mã MH Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học Hình thức thi Ghi chú
1 MTH055 Khai thác dữ liệu lớn GS.TS. Lê Hoài Bắc Khoa học máy tính Thứ 6 (18g00)   Đồ án môn chung BS-MS
2 MTH076 Xử lý tiếng nói PGS.TS. Đinh Điền
TS. Nguyễn Đức Hoàng Hạ
TS. Châu Thành Đức
Thứ 4 (18g00)   Vấn đáp  
3 MTH096 Xử lý ảnh số và video số nâng cao PGS.TS. Lý Quốc Ngọc Thứ 7 (8g00)   Viết + Đồ án môn chung BS-MS
1 MTH015 Hệ tống thông tin di động TS. Nguyễn Trần Minh Thư Hệ thống thông tin Thứ 4 (18g00)   Đồ án  
2 MTH071 Các mô hình phân tích dữ liệu PGS.TS. Hồ Bảo Quốc Chủ nhật (8g30) online Vấn đáp môn chung BS-MS
3 MTH099 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nâng cao TS. Phạm Nguyễn Cương Thứ 5 (18g00)
Bắt đầu 22/9/2022
  Vấn đáp  môn chung BS-MS
4 MTH089 Khai thác ngữ liệu văn bản nâng cao TS. Nguyễn Trường Sơn
TS. Nguyễn Tiến Huy
Thứ 2 (18g30)   Đồ án môn chung BS-MS

Lưu ý:  đề nghị học viên đăng ký học phần đúng hạn. Link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan