Thông báo hệ chính quy

Thông báo thời gian học Giáo dục Quốc phòng - An ninh Khóa 2021

06-06-2022 11:27

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 2021 học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

Khoa chuyển thông báo của Trường đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 2021 về việc tổ chức học môn Giáo dục Quốc phòng – An Ninh cho sinh viên như sau:
Đối tượng học: Bậc đại học hệ chính quy khóa 2021
Thời gian học: từ ngày 27/06/2022  đến 23/07/2022.
Địa điểm học: Trung tâm GDQP&AN, Phường Đông Hòa – Thị xã Dĩ An – Tỉnh Bình Dương.
Thông tin chi tiết về thời gian tập trung, đăng ký ở nội trú và các nội dung khác sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử (trang web) của Trường chậm nhất là ngày 17/6/2022. Sinh viên trường xuyên theo dõi thông báo trên trang web của Trường theo địa chỉ: https://www.hcmus.edu.vn./.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-hoc-mon-GDQP_AN-K2021.pdf Document 485,3 KB

Các tin liên quan