Thông báo hệ chính quy

V/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy HK2/2021-2022

30-05-2022 08:24

THÔNG BÁO

(V/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy HK2/2021-2022)

Khoa chuyển thông báo của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đến sinh viên Bậc đại học tham gia đánh giá phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy của Nhà Trường học kỳ 2/2021-2022.

Sinh viên thực hiện đánh giá tại website https://portal.hcmus,edu.vn, nhóm chức năng "Khảo sát/đánh giá" và lựa chọn Đánh giá môn học - giảng viên HK2/21-22.

Thời gian thực hiện: từ 07/06 đến hết ngày 03/07/2022

Chi tiết sinh viên xem tại link thông báo hoặc file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 ThongBao-SV-DanhGiaMonHoc_HK2_2122.pdf Document 1044,47 KB

Các tin liên quan