Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Đổi phòng học lớp Thị giác máy tính 19TN từ ngày 20/05 đến khi kết thúc học kỳ 2/2021-2022

18-05-2022 09:23

THÔNG BÁO

Lớp Thị giác máy tính 19TN (GVLT: TS. Trần Thái Sơn), lịch học: thứ sáu (tiết 7-9) sẽ chuyển sang học phòng I33 từ ngày 20/05 đến khi kết thúc học kỳ 2/2021-2022.

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Các tin liên quan