Thông báo hệ chính quy

[CQ] Nghỉ học thực hành lớp Cơ sở dữ liệu 19_4 (nhóm 3) và Cơ sở dữ liệu 19_1 (nhóm 1) ngày 31/3/2021

30-03-2021 03:44

THÔNG BÁO

(Nghỉ học thực hành lớp Cơ sở dữ liệu 19_4 (nhóm 3) và Cơ sở dữ liệu 19_1 (nhóm 1) ngày 31/3/2021)

Lớp thực hành Cơ sở dữ liệu 19_4, nhóm 3, thứ 4 (tiết 1-2.5) và Cơ sở dữ liệu 19_1, nhóm 1, thứ 4 (3.5-5) sẽ nghỉ học 1 buổi thứ tư, ngày 31/3/2021 do GV bận công tác.

Lịch học bù GV sẽ thông báo sau.


LỚP MÃ LỚP ĐKHP MÃ HP TÊN HỌC PHẦN Nhóm  Thứ Tiết BĐ - Tiết KT Phòng Số SV SỐ GV HDTH GV HDTH
CQ2019/4 19_4 CSC10006 Cơ sở dữ liệu N3 T4 1-2.5 LT-PMD204 34 1 TLVinh
CQ2019/1 19_1 CSC10006 Cơ sở dữ liệu N1 T4 3.5-5 LT-PMD204 33 1 TLVinh


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan