Thông báo chung

[Update Thư viện] Thông báo về quy trình mượn sách Thư viện Khoa CNTT

22-03-2021 09:16

THÔNG BÁO

Chào các bạn sinh viên,


Ngoài thư viện Trường, Không Công nghệ Thông tin có trang bị thư viện sách chuyên khảo cho sinh viên.

Lưu ý: Thư viện này chỉ phụ vụ cho việc mượn sách.

Các bạn sinh viên có nhu cầu mượn sách, vui lòng đăng nhập vào hệ thống> Thư viện> Danh mục sách/ Mượn sách/ Trả sách.

- Sinh viên chương trình CQ: https://www.fit.hcmus.edu.vn/

- Sinh viên chương trình đề án: https://portal.ctdb.hcmus.edu.vn/

Cần hỗ trợ thông tin gì thêm, vui lòng liên hệ email: ntmdung@fit.hcmus.edu.vn

Trân trọng.


Thư viện

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 ThuVien_SV.pdf Document 490,3 KB

Các tin liên quan