Thông báo chung

Thông báo về kế hoạch học tập sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2021

17-02-2021 20:00

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP 
SAU KÌ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2021

Căn cứ công văn số 505/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian sinh viên, học viên thành phố ngừng đến Trường đến hết tháng 02 năm 2021 nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên, học viên kế hoạch học tập của các chương trình như sau:

Đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy:
- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh đăng ký học phần theo kế hoạch đã thông báo.
- Học tập trung tại Trường từ ngày 01/3/2021 theo thời khóa biểu đã có trên HCMUS Portal khi đăng ký học phần.

Đối với sinh viên chương trình liên thông đại học:
- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh đăng ký học phần theo kế hoạch đã thông báo.
- Thời gian thi HK1 điều chỉnh từ ngày 01/3 - 12/3/2021 (theo dõi lịch thi cập nhật tại website của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng).
- Học tập trung tại Trường từ ngày 14/3/2021 theo thời khóa biểu trên HCMUS Portal khi đăng ký học phần.

Đối với sinh viên đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình Cử nhân tài năng:
- Thực hiện đăng ký học phần theo kế hoạch đã thông báo.
- Khóa 2017 và khóa 2018: sinh viên học tập trung tại Trường theo thời khóa biểu trên HCMUS Portal khi đăng ký học phần.
- Khóa 2019 và khóa 2020: 
+ Thời gian thi HK1 được điều chỉnh từ ngày 02/3 - 06/3/2021 (theo dõi lịch thi cập nhật tại website của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng).
+ Sau khi kết thúc thi HK1, sinh viên học tập trung tại Trường từ ngày 08/3/2021 theo thời khóa biểu trên HCMUS Portal khi đăng ký học phần.

Đối với sinh viên các chương trình đào tạo theo đề án (Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt – Pháp): sinh viên học tập trực tuyến từ 22/02 - 27/02/2021. Sau đó, sinh viên học trực tiếp tại Trường từ ngày 01/3/2021.
 
Đối với học viên sau đại học: các học phần được tổ chức học theo hình thức trực tuyến, tạm hoãn lịch bảo vệ luận văn, luận án đến hết ngày 28/02/2021.

Thông tin liên hệ:
- Website Phòng Đào tạo: https://www.hcmus.edu.vn/phongdaotao/ 
- Website Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: http://ktdbcl.hcmus.edu.vn/
- Website Khoa Công nghệ Thông tin: https://www.fit.hcmus.edu.vn/
- Email Bộ phận Giáo vụ: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
- Email Bộ phận Giáo vụ các CTDA: giaovu.ctda@fit.hcmus.edu.vn
- Email Bộ phận Giáo vụ Sau đại học: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh tại thành phố, Khoa sẽ có thông báo điều chỉnh (nếu cần thiết).

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các tin liên quan