Thông báo sau đại học

V/v nộp hồ sơ bảo vệ dành cho học viên cao học bảo vệ đợt cuối tháng 9/2020

04-09-2020 05:20

THÔNG BÁO

Các học viên cao học đã Seminar vào tháng 8/2020 và được Bộ môn cho phép bảo vệ vui lòng nộp hồ sơ bảo vệ và 05 quyển luận văn bìa mềm tại Văn phòng Khoa (phòng I. 53).

  • Thời gian: từ ngày 7/9 đến 9/9/2020 (sáng từ 8g30-11g30, chiều từ 14g00 đến 16g30)

Mặt sau của các quyển luận văn, các anh chị vui lòng ghi địa chỉ email và số điện thoại liên lạc.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan