Thông báo sau đại học

Lịch thi giữa kỳ môn Triết chương trình dành cho học viên sau đại học khoá tháng 8/2020

21-08-2020 08:43

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KỲ MÔN TRIẾT

Chương trình dành cho học viên sau đại học

KHÓA THÁNG 8 /2020

1. Ngày thi: 21/8/2020 – tối thứ 6 (18g00 bắt đầu tính giờ thi)

2. Giờ thi: học viên có mặt tại phòng thi lúc 17g45

3. Phân bố phòng thi: phòng thi phân bố theo số báo danh (SBD) trong danh sách học viên bên dưới

Phòng thi C32: học viên có SBD từ T 001 – T 060

Phòng thi C33: học viên có SBD từ T 061 – T 135

Phòng thi C42: học viên có SBD từ T 136 – T 195

Phòng thi C43:  học viên có SBD từ T 196 – T 264

4. Danh sách học viên lớp Triết: Xem file đính kèm

Lưu ý: học viên khi vào phòng thi phải xuất trình thẻ học viên hoặc CMTND/Thẻ căn cước

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/08/18/thong-bao-lich-thi-giua-ky-mon-triet-chuong-trinh-danh-cho-hoc-vien-sau-dai-hoc-khoa-thang-8-2020/?fbclid=IwAR2jiKG3wtiSN9RmzR9AgMrATxYYwFibg2K43QNgJ6OYIRQ1xsEESLvHKSA
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan