Thông báo chung

Cập nhật thông tin ban cán sự lớp, học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

02-06-2020 03:00

THÔNG BÁO

V/v Cập nhật thông tin ban cán sự lớp

Để phục vụ các hoạt động công tác sinh viên trong thời gian đến, nhờ các bạn sinh viên hiện đang giữ chức vụ lớp trưởng của các lớp hỗ trợ bộ phận TLSV cập nhật thông tin liên lạc.
***Thời gian cập nhật: đến hết ngày 04/06/2020.

=> Link cập nhật:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TRm5BsEMC8R5CzabaoYifnnYk12H2ET8G0kE-ni_WJOEEA/viewform

Bp.TLSV

Các tin liên quan