Thông báo hệ hoàn chỉnh

16HCB-v/v nhận phiếu nhận xét và nộp cuốn khóa luận tốt nghiệp - bản chính thức

13-08-2018 10:33

THÔNG BÁO

(v/v nhận phiếu nhận xét và nộp cuốn khóa luận tốt nghiệp - bản chính thức)

1.    Các SV lớp 16HCB  đã bảo vệ KLTN nhận phiếu nhận xét của GVHD & GVPB tại VPK từ thứ sáu, ngày 17/8 đến thứ hai, ngày 20/8/2018.

2.                            Các sinh viên đã bảo vệ khoá luận sẽ nộp bản chính thức (đóng bìa cứng). Yêu cầu:

  • Sinh viên tự liên hệ và nộp lại cuốn báo cáo đã hiệu chỉnh cho GVPB xem.
  • Trong cuốn báo cáo, sau trang bìa phụ phải có trang "Ý kiến của GVPB" và có chữ ký của GVPB xác nhận sinh viên đã chỉnh sửa báo cáo lại theo đúng yêu cầu của Hội đồng và của GVPB. Nếu không có yêu cầu chỉnh sửa vẫn phải có chữ ký của GVPB.
  • Đề cương chi tiết của khoá luận có chữ ký của GVHD (có thể đóng vào cuốn bản ĐCCT photo)
  • Đĩa CD, dán vào sau cuốn báo cáo
  • Thời gian - địa điểm nộp: từ 9-11h sáng thứ năm, ngày 30/8/2018 tại phòng I82

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng các yêu cầu và thời gian đã nêu, sau hạn trên sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nộp trễ nào.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan