Thông báo hệ hoàn chỉnh

v/v thay đổi thời gian bảo vệ KLTN lớp 16HCB

07-08-2018 04:10

 Thông báo

Thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lớp 16HCB hệ Hoàn chỉnh đại học thay đổi như sau:

Sinh viên 16HCB sẽ bảo vệ ngày 16/8/2018, từ 13h30

 

GVK

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 16HCB-DS_bao_ve_cap_nhat_TGBV.pdf Documents 112,45 KB

Các tin liên quan