ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Lịch thi kết thúc học phần 2 lớp cao học khoá 31/2021

27-07-2022 08:52

THÔNG BÁO

Lịch thi Kết thúc học phần 2 lớp cao học ngành Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính Khóa 31/2021

STT Mã MH Tên môn học Số TC GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày thi Phòng thi
1 MTH064 Học máy ứng dụng 4 PGS.TS. Lê Hoàng Thái Khoa học máy tính GV thông báo  
2 MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh 4 TS. Bùi Tiến Lên GV thông báo
 
3 MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 4 PGS.TS. Đinh Điền
TS. Lê Thanh Tùng
GV thông báo
 
4 MTH079 Học sâu 4 TS. Nguyễn Tiến Huy
TS. Lê Thanh Tùng
GV thông báo
 
1 MTH078 Các hệ thống tư vấn 4 TS. Lê Nguyễn Hoài Nam Hệ thống thông tin 18 giờ 00 28/7/2022, Thứ 5 I 44
2 MTH035 Hệ thống tìm kiếm thông tin 4 PGS.TS. Hồ Bảo Quốc GV thông báo
 
3 MTH010 Các hệ thống phân tán 4 TS. Thái Lê Vinh GV thông báo
 
4 MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao 4 TS. Lê Thị Nhàn 8 giờ 00 30/7/2022, Thứ 7 C31


Các bạn học viên vui lòng lưu ý:


  • Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút;
  • Mang theo thẻ học viên hoặc CMND/CCCD khi vào phòng thi.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/
Các tin liên quan