Thông báo sau đại học

Thông báo lịch học lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo năm 2022

21-09-2022 11:30

LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA NĂM 2022

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH – HỆ THỐNG THÔNG TIN – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thời gian học: 19/9/202227/11/2022 (10 tuần): học chuyên môn

Thi kết thúc học phần: 28/11/2022 – 11/12/2022

Stt

Tên mônNgày họcGV giảng dạy

Phòng học

1Cơ sở dữ liệu13g30, Chủ nhật

Bắt đầu ngày 25/9/2022

TS. Lê Nguyễn Hoài NamB11B


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan