Thông báo hệ hoàn chỉnh

V/v cập nhật các mốc thời gian Khóa luận tốt nghiệp lớp 18HCB

29-05-2020 03:50

THÔNG BÁO

Sinh viên lớp 18HCB làm đề tài KLTN xem các mốc thời gian dự kiến cập nhật như sau:

1.     Thông báo DS bảo vệ, GV phản biện: 21/8/2020

2.     Nộp cuốn trước bảo vệ: 8/9/2020 (nộp tại BM CNPM và KHMT)

3.     Phản biện đề tài KLTN: 14-18/9/2020

4.     Hướng dẫn tổ chức bảo vệ KLTN: 28-29/9/2020

5.     Thời gian bảo vệ dự kiến: 5-9/10/2020

6.     Nộp KLTN chính thức sau bảo vệ: 15/10/2020 (nộp tại BM CNPM và KHMT)

Giáo vụ Khoa

Các tin liên quan