Thông báo sau đại học

Điều chỉnh thông tin hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ khóa 32/2022

27-04-2023 08:56

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa 32/2022 xem thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tin hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại file đính kèm.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CV57-Vv-dieu-chinh-thong-tin-hd-thuc-hien-quy-che-dao-tao-TS-K32-2022.pdf Document 1722,17 KB
2 CV58-Vv-dieu-chinh-thong-tin-hd-thuc-hien-quy-che-dao-tao-ThS-K32-2022.pdf Document 1043,85 KB

Các tin liên quan