Thông báo hệ chính quy

Đổi phòng học lớp Thiết kế phần mềm - 20TN ngày 5/4/2023

03-04-2023 14:44

THÔNG BÁO
Lớp Thiết kế phần mềm - 20TN (GVLT: PGS. TS Trần Minh Triết), lịch học thứ tư (4-6) sẽ chuyển sang học phòng F305 vào ngày 5/4/2023. Các tuần tiếp theo lớp học bình thường tại phòng F203.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan