Thông báo sau đại học

Đề cương ôn tập tuyển sinh cao học (cập nhật ngày 20/10/2021)

26-10-2021 22:45

1. Đề cương ôn tập tuyển sinh ThS Môn cơ bản - Toán rời rạc

2. Đề cương ôn tập tuyển sinh ThS Môn cơ sở – Tin học cơ sở cho HTTT (ngành Hệ thống thông tin) cập nhật và áp dụng từ kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2020

3. Đề cương ôn tập tuyển sinh ThS Môn cơ sở – Tin học cơ sở (ngành Khoa học máy tính) cập nhật và áp dụng từ kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2020

------

BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan