Thông báo sau đại học

Phòng học môn Khai thác văn bản và ứng dụng lớp cao học K2019

02-10-2020 07:19

THÔNG BÁO

Môn Khai thác văn bản và ứng dụng (TS. Nguyễn Trường Sơn, TS. Nguyễn Tiến Huy) lớp cao học khóa 2019 thứ 7 (9g30) học phòng B11A.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/Các tin liên quan