Thông báo sau đại học

TKB Học phần 3 lớp cao học khoá 2019

23-09-2020 03:19

THÔNG BÁO

(TKB Học phần 3 lớp cao học khoá 2019)

Thời gian học chuyên môn: 21/9/2020 đến 29/11/2020 (10 tuần)

Thi kết thúc học phần30/11/2020 đến 11/12/2020:


STT Tên môn học Số HV Số TC GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học
1 Khai thác dữ liệu lớn 46 4 GS.TS Lê Hoài Bắc Khoa học máy tính Thứ 6 (18g00) I44
2 Mã hoá ứng dụng 46 4 PGS.TS Nguyễn Đình Thúc Thứ 7 (15g00) I44
3 Xử lý ảnh số - video số và thị giác máy tính 46 4 PGS.TS Lý Quốc Ngọc Chủ nhật (9g30) I44
1 Các hệ thống phân tán 11 4 TS. Thái Lê Vinh Hệ thống thông tin Thứ 4 (18g00)
bắt đầu ngày 30/9/2020
I32
2 Trực quan hoá dữ liệu 11 4 TS. Lê Thị Nhàn Thứ 7 (13g30) B11B
3 Công nghệ mới phát triển hệ thống thông tin 11 4 TS. Phạm Nguyễn Cương
PGS.TS. Trần Minh Triết
Thứ 5 (18g00)
bắt đầu ngày 1/10/2020
I32
4 Khai thác văn bản và ứng dụng 11 4 TS. Nguyễn Trường Sơn
TS. Nguyễn Tiến Huy
Thứ 7 (9g30)
Bắt đầu ngày 03/10/2020
 


Ghi chú: Các lớp chưa có phòng học, sẽ được cập nhật sau. 


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/Các tin liên quan