Thông báo sau đại học

[Cập nhật] Thông báo về việc báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh

18-09-2020 09:14

THÔNG BÁO

(Về việc báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh)

I. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Nghiên cứu sinh các khóa năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (Bao gồm NCS trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 mỗi khóa) và Cán bộ hướng dẫn nộp báo cáo định kỳ về tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh. Các báo cáo nộp tại Văn phòng Khoa (phòng I53) trước ngày 12/11/2020 gồm:

– Báo cáo kết quả học tập của từng NCS – mẫu 2.1 , mẫu 2.2 (có chữ ký xác nhận của tập thể CBHD)

– Báo cáo tình hình hướng dẫn NCS của CBHD – mẫu 3 (phải đủ báo cáo của tập thể CBHD)

– Các hồ sơ gia hạn, chuyển tự túc của NCS khóa 2015, 2016

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2014: đã được ĐHQG-HCM gia hạn 6 tháng tự túc do dịch COVID-19 nên không xét thêm thời gian học tập và không nộp báo cáo định kỳ.

II. TỔNG KẾT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS:

Thời gian học tập của nghiên cứu sinh từng khóa như sau:

1. Nghiên cứu sinh khóa năm 2014:

Nghiên cứu sinh khóa năm 2014 đã được chuyển sang học tự túc đến ngày 30/6/2021. Đề nghị NCS phải nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ cho Khoa chậm nhất là trước ngày 30/5/2021, NCS cũng phải liên hệ trực tiếp với Khoa để biết cụ thể lịch làm việc của Bộ môn.

Đến ngày 30/5/2021, nếu NCS không nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án cấp ĐVCM thì NCS không được bảo vệ luận án và các kết quả học tập thuộc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ không được bảo lưu.

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2015 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2015 đã được xét chuyển sang hệ tự túc trong 2 năm tiếp theo kể từ khi hết thời gian gia hạn (30/12/2021) và được xét thêm 6 tháng tự túc do ảnh hưởng dịch COVID-19 (30/6/2022):

– Nếu NCS có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 thì chỉ nộp báo cáo tiến độ học tập cho Bộ môn trước ngày 12/11/2020 và nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trước ngày 30/5/2021.

– Nếu NCS chưa có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 thì nộp báo cáo tiến độ học tập cho Bộ môn trước ngày 12/11/2020 và đóng học phí năm tự túc thứ 2 trước ngày 05/02/2021, mức thu: 4.000.000đ/năm/ NCS.

3. Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 sẽ hết hạn học tập chính qui và thời gian gia hạn (kể cả gia hạn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19) vào ngày 30/6/2021.

– Nếu NCS có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 thì chỉ nộp báo cáo tiến độ học tập cho Bộ môn trước ngày 12/11/2020 và nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trước ngày 30/5/2021.

– Nếu NCS chưa có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 và có nguyện vọng tiếp tục học chương trình tiến sĩ thì nộp hồ sơ đăng ký chuyển sang hệ tự túc tại Bộ môn trước ngày 12/11/2020. Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký chuyển sang hệ tự túc xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

NCS đăng ký chuyển sang tự túc sẽ đóng học phí năm tự túc thứ 1 trước ngày 05/02/2021, mức thu: 4.000.000đ/năm/NCS.

Hồ sơ chuyển sang tự túc gồm: mẫu 2.1mẫu 2.2mẫu 3mẫu 5mẫu 6

4. Nghiên cứu sinh khóa năm 2017 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2017 sẽ hết hạn học tập chính qui vào ngày 30/6/2021.

– Nếu NCS có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 thì chỉ nộp báo cáo tiến độ học tập cho Bộ môn trước ngày 12/11/2020 và nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trước ngày 30/5/2021.

– Nếu NCS chưa có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 và có nguyện vọng tiếp tục học chương trình tiến sĩ thì nộp hồ sơ đăng ký gia hạn (tối đa 12 tháng) tại Bộ môn trước ngày 12/11/2020. Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký gia hạn xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

Hồ sơ gia hạn gồm: mẫu 2mẫu 3mẫu 4

5. Nghiên cứu sinh khóa năm 2018 (đợt 1, đợt 2), và khóa năm 2019 (đợt 1, đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2018, 2019 đang trong thời gian học tập chính qui. Đề nghị nộp báo cáo định kỳ năm học thứ 2 đối với khóa 2018 và năm thứ 1 đối với khóa 2019 trước ngày 12/11/2020.

Hồ sơ báo cáo định kỳ gồm: mẫu 2 mẫu 3

Trân trọng./.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/09/17/cap-nhat-thong-bao-ve-viec-bao-cao-dinh-ky-huong-dan-va-ket-qua-hoc-tap-cua-ncs-nam-2020/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan