Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v tuyển sinh liên thông Đại học Chính qui ngành CNTT năm 2019

29-07-2019 03:47

Thông báo v/v tuyển sinh  liên thông Đại học Chính qui ngành CNTT năm 2019 (Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm).


Giáo vụ Khoa

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB_TSLTDH_2019.pdf Document 1244,01 KB

Các tin liên quan