Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2013 – 2014

19-06-2015 00:00

KHÓA ĐÀO TẠO

MSSV

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM TB

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT MỖI KHÓA

Khóa 2012

1264093

Nguyễn Ngọc Tố Linh

8.79

Khóa 2013

1362094

Tạ Quốc Thịnh

8.68

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 10 SINH VIÊN CAO NHẤT

Khóa 2012

 

1262120

Cát Vinh Quang

8.57

1261028

Huỳnh Thanh Phong

8.53

1263025

Huỳnh Chánh Kiệt

8.37

1262045

Nguyễn Xuân Trường

8.29

1262004

Nguyễn Hoài Bảo

8.28

1262027

Lê Bá Luận

8.25

1264026 Huỳnh Thanh Nhân 8.23

1263123

Lê Phước Quang Sơn

8.14

1264042 Phạm Thị Cẩm Thu 8.08

Khóa 2013

1361050

Nguyễn Thành Lai

8.65

1361007

Trần Chí Bảo

8.61

1361123

Bùi Thanh Vân

8.61

1361086

Phạm Hữu Tài

8.51

1364129

Bùi Hoàng Trí

8.50

1362073

Dương Tấn Huỳnh Phong

8.43

1362074

Dư Nam Phong

8.43

1362113

Huỳnh Duy Thức

8.42

1364099

Triệu Uy Tuấn

8.39

Các tin liên quan