Thông báo hệ hoàn chỉnh

V/v nhận đơn phúc khảo HK2/2022-2023 lớp 21HCB

05-07-2023 11:45

Thông báo


Sinh viên lớp 21HCB xem thông báo v/v nộp đơn phúc khảo HK2 năm học 2022-2023 trong file đính kèm.


Giáo vụ khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-PK-HCDH-HK2.pdf Document 712,24 KB

Các tin liên quan