Thông báo hệ hoàn chỉnh

Điểm phúc khảo HK1 năm học 2022-2023

14-06-2023 00:00

Thông báo

Sinh viên HCĐH xem điểm phúc khảo HK1 năm học 2022-2023 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Diem-PK-HCDH-HK1-2223-22HCB.zip Compressed 961,83 KB

Các tin liên quan