Hệ thống sinh viên
Lịch đăng ký Chuyên Ngành
Lịch đăng ký Chuyên Ngành
In Ấn  
LỊCH XÉT CHUYÊN NGÀNH K2020
STT NỘI DUNG THỜI GIAN
1 Giới thiệu chuyên ngành cho SV  
2 SV đăng ký chuyên ngành trên Hệ thống quản lý SV  
3 Thông báo kết quả xét chuyên ngành