Hệ thống quản lý sinh viên
Lịch đăng ký Chuyên Ngành
Lịch đăng ký Chuyên Ngành
In Ấn  
LỊCH XÉT CHUYÊN NGÀNH K2005
STT NỘI DUNG THỜI GIAN
1 Giới thiệu chuyên ngành cho SV 15g00 Chủ nhật, 09/11/2008, GĐ2
2 SV đăng ký chuyên ngành trên Hệ thống quản lý SV Không đăng ký
3 Thông báo kết quả xét chuyên ngành Xét khi SV tốt nghiệp