Hệ thống quản lý sinh viên
Lịch đăng ký học phần
Lịch đăng ký học phần
In Ấn  

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2016-2017

cho sinh viên hệ Đại học chính qui)

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Phòng Đào Tạo thông báo đến các Khoa/Bộ môn về việc tổ chức đăng ký qua mạng các học phần trong học kỳ 1/2016-2017 cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa tuyển 2014 trở về trước như sau:

-         Thời gian cho sinh viên đăng ký:

+ Khoa CNTT, Toán tin : t8h00 ngày 05/09/2016 đến 17h00 ngày 09/09/2016.

+ Khoa Sinh : t8h00 ngày 06/09/2016 đến 17h00 ngày 09/09/2016.

+ Các khoa còn lại: t8h00 ngày 07/09/2016 đến 17h00 ngày 09/09/2016.

-         Sau khi hết hạn đăng ký, phòng Đào Tạo sẽ tự động hủy các lớp có số lượng đăng ký dưới 10 sinh viên.

-         Danh sách các lớp bị hủy sẽ được gửi về Khoa/BM vào ngày 12/09/2016.

-         Nếu Khoa/BM có yêu cầu mở lớp dưới 10 sinh viên, đề nghị Khoa/BM giải trình và lập danh sách sinh viên theo từng lớp gửi phòng Đào tạo trước ngày 16/09/2016 để trình Ban giám hiệu xét duyệt.

-         Những trường hợp sinh viên cần điều chỉnh (có lý do chính đáng), đề nghị Khoa/BM giải quyết cho sinh viên từ ngày 12/09/2016 đến 16/09/2016 nhưng phải bảo đảm sỉ số lớp lớn hơn 10 sinh viên.

-         Phòng Đào tạo mở hệ thống cho các Khoa/Bộ môn mở lớp từ ngày 17/08/2016, khi mở lớp Khoa/Bộ môn lưu ý chọn chính xác mã học phần, địa điểm (NVC, LT) và loại lớp (CQ, TN).

Lưu ý:

-         Khoa không mở lớp cho sinh viên đăng ký học trả nợ cùng với khóa học tại cơ sở L.Trung.  

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO