Hệ thống sinh viên
Các qui định
Các qui định
 Tiêu đềCategoryModified Date 
Quy định về việc gia hạn thu học phí QĐ 2165/QĐ-KHTN, 26/10/2023 10/11/2023Tải Xuống
Tiêu chuẩn đăng ký KLTN áp dụng cho Khóa 2011-2014 11/10/2022Tải Xuống
Hướng dẫn cách thức nộp KLTN- Cử nhân Tài năng K2015CNTN29/09/2021Tải Xuống
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ CT Cử nhân tài năng Khóa 2023 về sauCNTN11/03/2024Tải Xuống
DHCQ-Quy chế đào tạo 2021QCHV11/10/2022Tải Xuống
QĐ 1175-DHCQ-Quy chế đào tạo 2021QCHV11/10/2022Tải Xuống
Quy chế đào tạo HCTC 2016QCHV11/10/2022Tải Xuống
QĐ 534 - sửa đổi chuẩn TA và trình độ TA đối với ĐHCQ_ngày 15062020QĐ TA11/10/2022Tải Xuống
QĐ về xét chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với chứng chỉ VNU-EPT - 04/2022QĐ TA11/10/2022Tải Xuống
QĐ1625_Quy định chuẩn TA cho SV từ khóa 2022QĐ TA11/10/2022Tải Xuống
QĐ1712_sửa đổi bổ sung quy định TA cho SV khóa 2021 trở về trướcQĐ TA11/10/2022Tải Xuống
Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh áp dụng với SV ĐH CQ K2013QĐ TA11/10/2022Tải Xuống
Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học chính qui chương trình đại trà khóa 2018 trở về sauQĐ TA11/10/2022Tải Xuống
Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh áp dụng với SV ĐH CQ K2013, 2014 & 2015QĐ TA11/10/2022Tải Xuống
Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh áp dụng với SV ĐH CQ K2016 trở về sauQĐ TA11/10/2022Tải Xuống
Sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn tiếng Anh Khóa 2016QĐ TA11/10/2022Tải Xuống
Nội qui phòng máyQui định15/12/2009Tải Xuống
Qui định cải thiện điểmQui định15/12/2009Tải Xuống
Qui định CNPMQui định15/12/2009Tải Xuống
Qui định ĐKHP khóa trước 2008Qui định06/10/2014Tải Xuống
Qui định học CĐTNQui định15/12/2009Tải Xuống
Qui định sử dụng website môn học (moodle)Qui định15/12/2009Tải Xuống
Qui định về tính trung thực trong học thuật đối với SV CNTTQui định09/10/2018Tải Xuống
Quy định dạy - học trực tuyến Khoa CNTT_2020Qui định20/04/2020Tải Xuống
Tiêu chuẩn đăng ký KLTN K2006-2007Qui định25/08/2010Tải Xuống