Hệ thống quản lý sinh viên
Các qui định
Các qui định
 Tiêu đềCategoryModified Date 
QĐ 534 - sửa đổi chuẩn TA và trình độ TA đối với ĐHCQ_ngày 15062020 29/09/2021Tải Xuống
Tiêu chuẩn đăng ký KLTN áp dụng cho Khóa 2011-2014 17/09/2018Tải Xuống
Hướng dẫn cách thức nộp KLTN- Cử nhân Tài năng K2015CNTN29/09/2021Tải Xuống
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí hội nghị - dành cho CNTNCNTN10/09/2021Tải Xuống
Nội qui phòng máyQui định15/12/2009Tải Xuống
Qui định cải thiện điểmQui định15/12/2009Tải Xuống
Qui định CNPMQui định15/12/2009Tải Xuống
Qui định ĐKHP khóa trước 2008Qui định06/10/2014Tải Xuống
Qui định học CĐTNQui định15/12/2009Tải Xuống
Qui định sử dụng website môn học (moodle)Qui định15/12/2009Tải Xuống
Qui định về tính trung thực trong học thuật đối với SV CNTTQui định09/10/2018Tải Xuống
Quy chế đào tạo HCTC 2016Qui định08/01/2019Tải Xuống
Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh áp dụng với SV ĐH CQ K2013Qui định16/10/2018Tải Xuống
Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học chính qui chương trình đại trà khóa 2018 trở về sauQui định02/11/2018Tải Xuống
Quy định dạy - học trực tuyến Khoa CNTT_2020Qui định20/04/2020Tải Xuống
Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh áp dụng với SV ĐH CQ K2013, 2014 & 2015Qui định16/10/2018Tải Xuống
Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh áp dụng với SV ĐH CQ K2016 trở về sauQui định16/10/2018Tải Xuống
Sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn tiếng Anh Khóa 2016Qui định18/03/2019Tải Xuống
Tiêu chuẩn đăng ký KLTN K2006-2007Qui định25/08/2010Tải Xuống
DHCQ-Quy chế đào tạo 2021Quy định29/09/2021Tải Xuống
QĐ 1175-DHCQ-Quy chế đào tạo 2021Quy định29/09/2021Tải Xuống