Thông báo hệ hoàn chỉnh

Bảng chuyển đổi học phần tương đương HCĐH-CQ

07-12-2023 15:55

Thông báo

Nhằm tạo điều kiện học tập thuận lợi tối đa cho sinh viên hệ Hoàn chỉnh Đại học chính qui có thể dễ dàng tích lũy đủ số tín chỉ cần thiết cũng như dễ dàng trong việc trả nợ với sinh viên chương trình Chính qui để kịp tiến độ học tập, Khoa Công nghệ Thông tin đã xây dựng bảng chuyển đổi học phần tương đương giữa chương trình đào tạo hệ Hoàn chỉnh Đại học và chương trình đào tạo hệ Chính qui (file đính kèm theo công văn). Sinh viên hệ Hoàn chỉnh Đại học theo dõi thời khóa biểu của chương trình Đại học chính qui để đăng ký học trả nợ các môn học tương đương.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Bang-mon-tuong-duong-thay-the-ap-dung-sv-lien-thong-hoc-cung-DHCQ.pdf Document 933,27 KB

Các tin liên quan