Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu LT+TH lớp 22HCB-HK3

16-08-2023 13:27

Sinh viên lớp 22HCB xem thời khóa biểu HK3 trong file đính kèm.


Giáo vụ khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-2023_2024_HK1_Lien-thong_22HCB_HK3.pdf Document 132,36 KB
2 TKB-thuc-hanh-22HCB-HK3.pdf Document 214,37 KB

Các tin liên quan