Tốt Nghiệp > Qui trình thực hiện

Các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp / Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019

13-06-2022 15:29

THÔNG BÁO

(Các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp /Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019)

    Các bạn Sinh viên xem các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 trên HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN, mục CQuy >> Tốt nghiệp>> Quy trình thực hiện hoặc xem trong file đình kèm. 

    Lưu ý:
  • Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục CQuy >> Tốt nghiệp>> Mẫu đơn & Quy định
  • Sinh viên khóa 2017, 2018 được phép đăng ký thực hiện đề tài cùng với khóa 2019
  • Sinh viên đăng ký đề tài đợt nào, phải đảm bảo tiến độ đợt đó. Không được hoãn bảo vệ.
  • Sinh viên phải cam kết chuẩn trình độ tiếng Anh khi đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp:
    • Đạt 04 học phần AV trong chương trình đào tạo gồm: Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3, Anh văn 4; hoặc 
    • Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra theo quyết định áp dụng cho Khóa tuyển 2018 về sau.
  • Trong các trường hợp ảnh hưởng do điều kiện khách quan, BP. Giáo vụ sẽ có thông báo lịch thay đổi cụ thể đến sinh viên.
  • Sinh viên lưu ý tuân thủ các mốc thời gian đã đưa ra. Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn với bất kỳ lý do gì.

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_Cac-moc-thoi-gian-KLTN–TTTN–TTDATN-K2019_SV.pdf Document 211,98 KB
2 CQ_Dieu-kien-DK-De-tai-tot-nghiep.pdf Document 526,48 KB

Các tin liên quan