Tốt Nghiệp > Qui trình thực hiện

Các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp - Khóa 2016 (kèm bản cập nhật)

16-06-2020 10:06

THÔNG BÁO

(Các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp / Đồ án tốt nghiệp Khóa 2016)

    Các bạn Sinh viên xem các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp Khóa 2016 trên HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN, mục CQUY >> Tốt nghiệp>> Quy trình thực hiện hoặc xem trong file đình kèm. 

    Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục CQUY >> Tốt nghiệp>> Mẫu đơn & Quy định

    Sinh viên cần đăng nhập vào hệ thống trước khi truy cập vào chức năng trên.

    Đề nghị tất cả Sinh viên lưu ý tuân thủ các mốc thời gian này. Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào với bất kỳ lý do gì.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_Cac-moc-thoi-gian-KLTN-TTTN-K2016_du-kien.pdf Document 119,57 KB
2 CQ_Cac-moc-thoi-gian-KLTN-TTTN-K2016_SV_cap-nhat.pdf Document 132,46 KB

Các tin liên quan