Thông báo hệ chính quy

Thông báo đổi phòng lớp Kỹ năng mềm 21_1, HK3/2022-2023

13-07-2023 14:35

THÔNG BÁO

(V/v đổi phòng lớp Kỹ năng mềm 21_1, HK3/2022-2023)

BP Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên lớp Kỹ năng mềm - 21_1 trong HK3/2022-2023 về việc lớp sẽ chuyển sang học tại phòng E405 từ tuần 17/07/2023.

Các bạn sinh viên chú ý để đi học đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan