Hoạt động sinh viên

Thông báo nộp xác nhận phỏng vân thử - việc thật năm 2023

24-04-2023 10:08

Sinh viên tham dự chương trình phỏng vấn thử việc thật nộp xác nhận theo hướng dẫn sau:

  • Dành cho sinh viên học lớp kiến tập nghề nghiệp: Xem thông báo cụ thể trên Trang môn học
  • Dành cho sinh viên KHÔNG học lớp Kiến tập nghề nghiệp: Nộp tại đây

Thời gian nộp: từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 8/5/2023.

Lưu ý:

- Nộp file .pdf

- Cách đặt tên: MSSV_Hoten

Các tin liên quan