Thông báo sau đại học

Thông báo về việc báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh năm 2022

02-11-2022 09:07

THÔNG BÁO

(Về việc báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh)

I. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Nghiên cứu sinh các khóa năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (Bao gồm Nghiên cứu sinh (NCS) trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 mỗi khóa) và Giảng viên hướng dẫn gửi báo cáo định kỳ tại Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin (phòng I53) trước ngày 03/11/2022. Các hồ sơ cần nộp gồm:

  1. Báo cáo kết quả học tập của từng NCS – mẫu 2 (có chữ ký xác nhận của tập thể GVHD)
  2. Báo cáo tình hình hướng dẫn NCS của GVHD – mẫu 3 (nếu có 2 GVHD thì gửi đủ 2 báo cáo của GVHD)
  3. Các hồ sơ gia hạn, chuyển tự túc của NCS khóa 2016, 2017, 2018.

II. TỔNG KẾT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS

1. Nghiên cứu sinh khóa năm 201(đợt 1 và đợt 2)

– Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 đã được xét gia hạn học tập trong 2 năm tiếp theo kể từ khi hết hạn học tập chính qui.

– Để được xét học tiếp năm thứ 2 tự túc, đề nghị NCS nộp báo cáo tình hình học tập và đóng học phí tự túc năm thứ 2 (và học phí năm thứ 1, nếu còn nợ) trước ngày 30/11/2022. Mức thu: 4.000.000đ/năm/ NCS

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2017 (đợt 1 và đợt 2)

– Nghiên cứu sinh khóa năm 2017 sẽ hết thời gian gia hạn vào ngày 31/12/2022. Các trường hợp chưa bảo vệ luận án tiến sĩ, nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập nghiên cứu thì nộp hồ sơ xin chuyển sang hệ tự túc và hồ sơ báo cáo định kỳ năm học cho tại phòng I53 trước ngày 03/11/2022

– Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký chuyển sang hệ tự túc xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

– NCS phải đóng học phí năm tự túc thứ 1 trước ngày 30/11/2022, mức thu: 4.000.000đ/năm/NCS

Hồ sơ chuyển sang tự túc và báo cáo định kỳ gồm: mẫu 2mẫu 3mẫu 5mẫu 6

3. Nghiên cứu sinh khóa năm 2018 (đợt 1, đợt 2)

– Nghiên cứu sinh khóa năm 2018 sẽ hết hạn học tập chính qui vào ngày 31/12/2022.

– Nghiên cứu sinh hết hạn học tập chính qui nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập thì nộp đơn xin gia hạn thêm 24 tháng cùng hồ sơ báo cáo định kỳ năm học trước ngày 03/11/2022 cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo.

– Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký gia hạn học tập xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

Hồ sơ gia hạn và báo cáo định kỳ gồm: mẫu 2mẫu 3mẫu 4

4. Nghiên cứu sinh khóa năm 2019 (đợt 1 và đợt 2), 2020 (đợt 1 và đợt 2), và khóa năm 2021 (đợt 2)

Nghiên cứu sinh khóa năm 2019, 2020, 2021 đang trong thời gian học tập chính qui. Đề nghị nộp báo cáo định kỳ năm học thứ 3 đối với khóa 2019; năm học thứ 2 đối với khóa 2020 và năm thứ 1 đối với khóa 2021 tại phòng I53 trước ngày 03/11/2022.

Hồ sơ báo cáo định kỳ gồmmẫu 2 và mẫu 3

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/10/12/thong-bao-ve-viec-bao-cao-dinh-ky-tinh-hinh-huong-dan-va-ket-qua-hoc-tap-cua-nghien-cuu-sinh-nam-2022/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan