Lịch trực cố vấn học tập

Lịch trực Cố vấn học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022

16-09-2021 16:33

THÔNG BÁO

(Lịch làm việc Bộ phận Cố vấn học tập Khoa CNTT)

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp các thắc mắc liên quan đến: mục tiêu đào tạo, ngành đào tạo, quy chế học vụ và các quy định học vụ khác của Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trực Cố vấn học tập (viết tắt là CVHT) học kỳ 1, kể từ ngày 13/09/2021 - 09/01/2022 như sau:

Trong thời gian tạm ngưng đến trường và học tập theo hình thức trực tuyến, sinh viên liên hệ CVHT thông qua:

Các tin liên quan