Thông báo sau đại học

V/v gia hạn đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ khoá 28/2018

13-01-2020 06:01

THÔNG BÁO
(V/v gia hạn đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ khoá 28/2018)

Hiện tại còn nhiều bạn học viên chưa nộp đơn đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ. Theo nguyện vọng của các bạn, Khoa CNTT gia hạn đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ đến hết ngày 12/2/2020.

Nếu chưa có định hướng về đề tài luận văn cũng như Giáo viên hướng dẫn, các bạn có thể tham khảo các hướng nghiên cứu trên trang Web của Khoa (https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1085).

Các bạn cũng có thể liên hệ qua email với Giáo viên phụ trách hướng nghiên cứu hoặc đăng ký thông tin tại:
Khoa sẽ giới thiệu Giáo viên phù hợp với định hướng thực hiện đề tài của các bạn. 

Trường hợp các bạn không đăng ký đề tài luận văn vào đợt này, các bạn nộp đơn xin thực hiện luận văn vào đợt sau (tháng 4/2020) tại Văn phòng Khoa CNTT (phòng I. 53).

Trân trọng,
----------
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan